Cardinal Theme

زمینه های تحقیقاتی

  • طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی ماشین های الکتریکی دوار و درایوهای آن ها
  • طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی ترانسفورمرها
  • طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی انرژی های نو
  • طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی خودروهای الکتریکی
  • طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی سیستم های توزیع انرژی الکتریکی
  • طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی سیستم های قدرت
  • طراحی، مدلسازی، شبیه سازی و بهینه سازی ساختارهای عایقی فشار قوی